Ochrana osobných údajov

Záleží nám na Vašom súkromí, preto spracovanie Vašich dát neberieme na ľahkú váhu.
Nižšie nájdete podrobné info o tom, ako sa o Vašu bezpečnosť na adoptujul.sk
staráme.

I

Správcom web stránky Adoptujul.sk je:


Nezisková organizácie Apis
Karpatské námestie 7770/10A
83106 Bratislava - mestská časť Rača

IČO: 51925079


Kontaktovať nás môžete:
- mailom na adam@adoptujul.sk
- telefonicky na +421 944 420 009

II

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracuvávame len prostredníctvom web stránky adoptujul.sk za
účelom:
● zlepšenia kvality služieb
● zmluvného plnenia
● identifikácie zákazníkov
● potvrdenia záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom
elektronickej pošty
● prezentácie výsledkov práce, ktorú organizácia vďaka svojim donorom dosiahla

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Náš web je možné používať bez toho, aby ste nám poskytli niektoré z osobných údajov.
Ak sa však rozhodnete kontaktovať nás s nejakou požiadavkou/prosbou/žiadosťou, za

účelom ďalšej komunikácie a skvalitnenia našich služieb spracúvame nasledovné
informácie: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo.
Ak sa rozhodnete podporiť nás formou adopcie úľa, alebo finančným príspevkom
spracúvame nasledovné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo,
kontaktná adresa, číslo Vášho bankového účtu.
V prípade škôl, zapojených do nášho edukačného programu realizovaného Neziskovou
organizáciou Apis môžeme spracovať tieto údaje: meno, priezvisko, emailová adresa a
telefónne číslo kontaktnej osoby, ako aj fotky a video záznamy z prednášky nášho
včelára


Ďalej zbierame údaje, ktoré nám Váš internetový prehliadač sám zasiela a teda:


● vaša IP adresa
● typ a verzia internetového prehliadača, ktorý používate
● dátum a čas vašej návštevy
● stránky, ktoré ste navštívili
● URL webstránky, ktorá vás odkázala na webstránku adoptujul.sk
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webu ukladáme na vašom zariadení malé
dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si adoptujul.sk môže na určitý čas uchovávať
údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a
pod.). Tieto súbory cookies používame len za účelom zapamätania si používateľských
nastavení návštevníka a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu.
Návštevník môže všetky súbor cookies uložené vo svojom zariadení vymazať a
prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich
ukladanie. V takom prípade bude návštevník pri opakovanej návšteve webu
pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby
alebo funkcie webu nemusia byť funkčné.


IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Získavame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od nás
pri záujme o službu, alebo tovar očakávate. Tieto údaje získavame len v rozsahu

potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi
prevádzkovateľom (nami) a zákazníkom, prípadne darcom
Vaše údaje získavame nasledovným spôsobom:
● Priamo od Vás, po udelení Vášho súhlasu, na základe oprávneného záujmu,
alebo na základe zmluvného plnenia
Doba uchovania Vašich údajov:
● Všetky údaje potrebné na účely spomenuté v článku II uchovávame len na
nevyhnutnú dobu
K Vašim osobným údajom má prístup:
● Výhradne členovia Neziskovej organizácia Apis
● V prípade podpory konkrétneho včelára poskytneme pre naplnenie zmluvných
podmienok údaje aj jemu a to v rozsahu: meno, priezvisko, mail, telefónne číslo,
adresa
● Pri plnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych
a iných orgánov a to napríklad kontrolné orgány dozerajúce na našu činnosť,
súdy, naši právny či účtovní zástupcovia


V.


Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

Prijali sme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce
spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom sme zobrali do úvahy najmä použiteľné
technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj

rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť, alebo funkčnosť našich
informačných systémov.
S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými
právnymi predpismi SR a predpismi EÚ. Po splnení účelu spracúvania zabezpečíme
bezodkladne likvidáciu osobných údajov z našich systémov.

VII.

Podpora prostredníctvom Darujme.sk

Ľuďom, ktorým príroda a včelárstvo nie sú ľahostajné umožňujeme podporiť naše
aktivity. S poskytnutím daru spracuváme nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko,
mail, telefónne číslo, adresa, výška daru a číslo bankového účtu. Spomenuté údaje
potrebujeme na naplnenie našich povinností voči Vám, ako tých zákonných. Na
prijímanie finančných darov používame aplikáciu Darujme, ktorú prevádzkuje Centrum
pre filantropiu, n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 318 21 71.
Spracúvanie osobných údajov Centrom pre filantropiu, n.o. a používanie aplikácie
Darujme sa riadi ich vlastnými podmienkami používania. Tieto sú dostupné na:
https://darujme.sk/pravidla-a-podmienky


VIII.


Vaše práva

V súvislosti s ochranou Vášho súkromia máte práva, ktoré si môžete uplatniť voči nám
a to hlavne:


- Právo prístupu k osobným údajom:
- máte právo získať od adoptujul.sk potvrdenie, či vaše osobné údaje
spracúvame, a pokiaľ tomu tak je, tak máte právo získať k nim prístup ako
aj k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 GDPR;

- Právo opravy osobných údajov:
- pokiaľ zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré adoptujul.sk spracúva, sú
nepresné, môžete požiadať o ich opravu; v niektorých prípadoch môžete s
ohľadom na účel spracúvania požadovať aj ich doplnenie;

- Právo odstránenia osobných údajov:
- v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR môžete požadovať vymazanie
svojich osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie);

- Právo obmedzenia spracúvania osobných údajov:
- v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR môžete požadovať obmedzenie
spracúvania osobných údajov;
- Právo prenosnosti údajov:
- máte právo od nás získať svoje osobnú údaje, a to vo štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; zároveň máte právo
tieto údaje si preniesť k inému prevádzkovateľovi za podmienok
stanovených v čl. 20 GDPR;

- Právo na námietku voči proti spracúvaniu osobných údajov:
- pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného
záujmu, máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu z dôvodov
týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie; podrobnosti stanovuje čl. 21
GDPR.
- Právo odvolať súhlas
- Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, tak máte právo
tento súhlas kedykoľvek odvolať


Kontaktné údaje pre uplatnenie práv:
● Nezisková organizácia Apis
● Karpatské námestie 7770/10A 83106 Bratislava
adam@adoptujul.sk

Napíšte nám

(pošta)
Nezisková organizácia Apis

Karpatské nám. 10/A

83106 Bratislava

adam [zavináč] adoptujul.sk
+421 944 420 009

Rýchle linky

Často kladené otázky
 

©2019 Nezisková organizácia Apis

Obchodné podmienky

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
0